PROFILEXT®

describe the imageProfile XT® là công cụ đánh giá tổng thể con người với rất nhiều công dụng. Profile XT hỗ trợ cho việc tuyển chọn, phát triển, đào tạo, quản lý, và hoạch định kế nhiệm. Sản phẩm này đánh giá mức độ phù hợp của cá nhân đối với một công việc cụ thể, và kết quả có thể được sử dụng trong suốt quá trình đào tạo hoặc hoạch định kế nhiệm. ProfileXT® được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng và mô hình công việc hiệu quả nhất có thể được phát triển.

Sự khác biệt của sản phẩm

  • Được công nhận hợp lệ ở Việt Nam
  • Mô hình đánh giá mức độ phù hợp và hiệu quả công việc có thể được tùy biến nhanh chóng tùy vào yêu cầu riêng của mỗi công ty, tổ chức
  • Khả năng đánh giá mức độ tiềm năng của ứng viên và dự đoán mức độ hiệu quả trong công việc của sản phẩm sẽ rất hữu ích trong khâu tuyển chọn và lên kế hoạch nhân sự cho các nhà quản lý tuyển dụng

describe the image

Tải PXT brochure