PROFILES PERFORMANCE INDICATOR™

describe the image

Profiles Performance Indicator™ là bài đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên dựa trên  lý thuyết DISC – phân loại tính cách. Các báo cáo từ Profiles Performance Indicator được sử dụng để quản lý hiệu quả làm việc của nhân viên và giúp công ty nâng cao năng suất và giá trị công việc của họ. Báo cáo giúp công ty hiểu rõ nhân viên cũng như phương pháp động viên và quản lý hợp lý.

Sự khác biệt của sản phẩm

  • Đo lường những yếu tố hành vi chủ chốt và ảnh hưởng của họ trong những khía cạnh quan trọng của thành công trong kinh doanh, cung cấp thông tin giúp mỗi nhân viên có giá trị và làm việc năng suất hơn.
  • Phá vỡ các tác nhân kiềm hãm sự giao tiếp, quản lý và năng suất hiệu quả.
  • Giảm các mâu thuẫn trong tính cách cá nhân, cách làm việc nhằm tập trung giải quyết các vấn đề.

describe the image

 


Tải Brochure