PROFILES MANAGERIAL FIT

describe the image

Profiles Managerial Fit™ là một công cụ đánh giá dành cho các nhà quản lý để đo lường các yếu tố tương quan quan trọng giữa nhà quản lý và nhân viên của họ ở nơi làm việc để xác định sự phù hợp trong quản lý. Hiểu mối quan hệ giữa người giám sát và cấp dưới sẽ giúp người quản lý làm việc hiệu quả hơn với từng nhân viên bằng cách nhận ra những quan điểm giống nhau và khác nhau giữa họ

Sự khác biệt của sản phẩm

  • Cung cấp hiểu biết sâu sắc về 7 đặc điểm chính xác định mối quan hệ giữa người quản lý và nhân viên của họ.
  • Hiểu được sự khác nhau trong phong cách làm việc của cấp quản lý và nhân viên.
  • Hướng dẫn cụ thể làm thế nào Người quản lý và nhân viên tương tác với nhau để tăng năng suất, cải thiện khả năng giao tiếp giữa quản lý và nhân viên, xác định và phòng tránh những mâu thuẫn có thể phát sinh trong cách quản lý đồng thời giải quyết các mối quan hệ công việc không hiệu quả.

describe the image 


Tải Brochure