CUSTOMER SERVICE PROFILE™

describe the image

Trong môi trường kinh doanh hiện nay, tuyển chọn nhân viên với những đặc điểm hành vi phù hợp với công việc dịch vụ khách hàng được xem là rất khó khăn. Customer Service Profile™ là bài đánh giá về năng lực phục vụ khách hàng giúp xác định mức độ phù hợp của một cá nhân đối với công việc dịch vụ khách hàng trong tổ chức.

 

Sự khác biệt của sản phẩm

  • Được công nhận hợp lệ ở Việt Nam.
  • Mô hình đánh giá mức độ phù hợp và hiệu quả công việc có thể được tùy biến nhanh chóng tùy vào yêu cầu riêng của mỗi công ty, tổ chức.
  • Định hướng và truyền đạt dựa theo các triết lý về dịch vụ khách hàng của công ty bạn.
  • Cung cấp một bản so sánh tổng quan về các xu hướng hành vi, sự thành thạo và quan điểm của mỗi cá nhân với tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng của công ty bạn.

 describe the image


Tải brochure