CHECKPOINT 360°™

describe the image

Checkpoint 360™ là một công cụ đánh giá được sử dụng chủ yếu để đánh giá kỹ năng lãnh đạo và sự hiệu quả của các nhà quản lý và lãnh đạo. Bài đánh giá này là một hệ thống phản hồi từ cấp dưới, đồng cấp, người giám sát và ngay cả khách hàng với một chương trình cá nhân hoá cho sự phát triển kỹ năng lãnh đạo dựa trên các phản hồi. Các báo cáo giải thích làm thế nào để nâng cao việc đào tạo, phương pháp quản lý và phương thức giao tiếp để có những thành công lớn hơn.

Sự khác biệt của sản phẩm

  • Nhà quản lý sẽ nhận được phản hồi từ tất cả các thành viên tham gia khảo sát
  • Tất cả thông tin khảo sát từ người trả lời sẽ hoàn toàn được ẩn danh và giữ bí mật (ngoại trừ đánh giá của cấp trên)
  • Bản Kế Hoạch Phát Triển Cá Nhân cho Nhà quản lý hướng dẫn làm thế nào để tăng cường khả năng huấn luyện, các kỉ năng quản lý, và khả năng giao tiếp để tăng sự hiệu quả và đạt được thành công hơn trong công tác quản lý

Button Profiles Brochure Download VN


Tải brochure